health news

สาเหตุสำคัญสำหรับการปลูกถ่ายหัวใจ

สาเหตุสำคัญสำหรับการปลูกถ่ายหัวใจ คาร์ดิโอไมโอแพทีที่มีขนาดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจวายซ้ายขยายใหญ่ขึ้นขณะที่คาร์ดิโอไมโอแพทีที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงเกิดจากความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจ เปรียบเทียบความยาวของ telomere ใน cardiomyocytes จากผู้ป่วยที่มี cardiomyopathy ที่มีพัสดุขยายหรือ hypertrophic จำนวน 11 คนเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมกับ 9 คนที่เสียชีวิต